SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Yayınlar

Bölüm Üyelerimizin Öne Çıkan Yayınları (2016-2019)

Prof. Dr. Hamza Ateş

Makaleler

 1. Ateş H., Buyruk G.C., “Bir İyi Yönetim İlkesi Olarak Katılımcılık”, Ombudsman Dergisi, ss.1, 2018
 2. Ateş H., “Learned Helplessness”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, ss.1, 2018
 3. Ateş H., Bektaş M., “2008 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları ve Paydaş Analizi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.1, 2018
 4. Ateş H., Genç E., “Bounded Rationalty Approach”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, ss.1, 2018
 5. Ateş H., Ancak O., “İnsan, İnanç ve Medeniyet Temelli Bir Kültür Oluşturmak: Nevzat Kösooğlu’nun Kültür Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme”, Avrasya Dosyası, cilt.10, ss.79-108, 2017
 6. Ateş H., “A PioneeringInstitutionfor Ombudsman: Hisbah”, Ombudsman Dergisi, ss.1-20, 2017
 7. Ateş H., Yavuz Ö., “Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Kadınlara Yönelik Dönüşümlerin Değerlendirilmesi”, BJSS Balkan Journal of SocialSciences, cilt.1, ss.28-47, 2017
 8. Ateş H., Akpınar A., “Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.1-22, 2017
 9. Ateş H., Akpınar A., “Türkiye’de Kamu Yönetimi Bölümü Akademisyenlerinin Performansları: İki Kriter Çerçevesinde Bir İnceleme”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017
 10. Ateş H., Dinç Güzel H., “Türkiye’de Sol Partilerin Kamu Yönetimi Anlayışları: Ak Parti İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017
 11. Ateş H., Yavuz Ö., “(G)öçmen (Ö)tekileştirme ve (Ç)ok kültürlülük”, Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1287-1301, 2017
 12. Ateş H., “İslam ve Demokrasi Üzerine”, Tesam Akademi Dergisi, cilt.4, ss.215-224, 2017
 13. Ateş H., “Rationalizing the Research Traditions in Public Administration Using the Phronetic Approach”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2016
 14. Ateş H., “Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Turizm Algısı ve Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2016
 15. Ateş H., Bıyıkoğlu M., “Ortadoğu’da Su Savaşı İhtimali”, Yeni Türkiye Dergisi, ss.392-403, 2016
 16. Ateş H., Dağ B., “Siyasetnamelerde Kamu Ortadoğu’da Su Savaşı İhtimali Yönetimi ve Kamu Yöneticileri ile İlgili Sorun Tespitleri ve Tavsiyeler: Karşılaştırmalı bir İnceleme”, Akademik Bilim Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2016
 17. Ateş H., Akpınar A., “Üniversitelerdeki FETÖ Yapılanması: Türk Üniversitelerinden İhraç Edilen Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.1-30, 2016

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Ateş H., TÜRK KAMU YÖNETİMİ (TARİHSEL GELİŞİM, MEVCUT DURUM, ÖRGÜTSEL YAPI, YÖNETİM VE HİZMET USULLERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SONRASI DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ), Savaş Yayınları, 2019
 2. Ateş H., Koçak A., BİR KAMU POLİTİKASI OLARAK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: YENİ YAKLAŞIMLAR VE BAŞARILI ÖRNEKLER, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018
 3. Ateş H., Ovalı T., GÖÇMENLER, YEREL HALK VE PAYDAŞLARIN GÖZÜYLE GÖÇ YÖNETİMİ: DÜZCE ÖRNEĞİ, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018
 4. Ateş H., TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ,: SORUNLAR, ÇÖZÜMLER VE YENİ YÖNELİMLER, Çsgb Devlet Personel Başkanlığı, Ankara, 2018
 5. Ateş H., Çetinkaya İstikbal N. I., “Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları”, Sanat Politikası, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1, 2018
 6. Ateş H., “Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri”, Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı Politikaları, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1, 2018
 7. Ateş H., “Social Sciences Researches in the Globalizing World”, A Brief History of Administrative Reform in Turkey, Marin Rusev, Eric Straus, Cevdet Avcikurt, Abdullah Soykan ve Bekir Parlak, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, ss.1, 2018
 8. Ateş H., “Temelleri ve Uygulamaları ile İş Ahlakı”, Kamu Yönetiminde İş Ahlakı, Nihat Erdoğmuş, Ömer Torlak ve Kübra Bilgin Tiryaki , Editör, İgiad Yayınları., İstanbul, ss.1, 2018
 9. Ateş H., Akpınar A., “Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent”,  Dijital Çağda Kamu Yönetiminin Başarılı Öğrenciler için Çekim Noktası Olma Konusundaki Performansı, Elvettin Akman vd., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1, 2018
 10. Ateş H., YEREL HİZMETLER, Der Yayınları, İstanbul, 2017
 11. Ateş H., Bıyıkoğlu M., BELEDİYE YÖNETİMİ VE KAMUSAL İLİŞKİLER, Der Yayınları, İstanbul, 2017
 12. Ateş H., Bektaş M., “İslam Ekonomisi ve Finansı”, İslam ve Kalkınma: İnançsal, Tarihsel ve Teorik Temeller Üzerine Bir Değerlendirme, Erdoğan S., Gedikli A., Yıldırım D. Ç. , Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.1-20, 2016
 13. Ateş H., Akbulut F., “New Public Management in Turkey”, Impact Assessment as a Systematic Tool Based on Results in Public Management Decision Making, Yüksel Demirkaya, Editör, Routledge, New York, ss.3-24, 2016
 14. Ateş H., Öztop S., Lamba M., “Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi”, Kamu Yönetimi Reformları, Erdoğan S., Gedikli A., Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.1-20, 2016

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Makaleler

 1. Nohutçu A., Bektaş M., “Yeni Anayasa Tartışmaları Etrafında Kurucu İktidar, Kurucu Meclis ve Referandum Kavramlarının Analizi”, Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.1-23, 2017
 2. Nohutçu A., Şimşir S., “‘Kanuni İdare İlkesinin Hakim Kılınması Açısından Kurumsal Olarak Bağımsız Bir İç Denetim Yapısı Önerisi: Sayıştay İç Denetçiliği”, Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsman Akademik Dergisi, ss.187-220, 2016

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. KANUNNAME (Anayasa Hukuku-İdare Hukuku-İdari Yargı), Savaş Yayınları, Ankara, 2018
 2. İDARİ YARGI, Savaş Yayınları, Ankara, 2018
 3. İDARE HUKUKU, Savaş Yayınları, Ankara, 2018
 4. ANAYASA HUKUKU, Savaş Yayınları, Ankara, 2018
 5. DEVLET TEŞKİLATI HUKUKU, Savaş Yayınları, Ankara, 2016
 6. KAMU YÖNETİMİ (Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Kentleşme ve Konut Politikaları, Çevre Sorunları, Sosyoloji), Savaş Yayınları, Ankara, 2016

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Oktay T., BELEDİYE ORGANLARI: MECLİS, ENCÜMEN, BAŞKAN, MBB Kültür Yayınları, İstanbul, 2019
 2. Oktay T., “Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetleri”, Yerel Hizmetler, Ed. Hamza Ateş, İstanbul: Der Yayınları, 2017, 195-207.
 3. Oktay T., “Yerel Yönetim Reformu Sonrasında Türkiye’de Belediye Meclisleri”, Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi: Yerel Yönetim Reformu, Editör: Yüksel Demirkaya, WALD, 2016, 355-385
 4. Oktay T., “Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye Meclisleri”, UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri, İstanbul: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, 2016, 112-125
 5. Oktay T., “Municipal Councils in Turkey After the Local Administration Reform”,  New Public Management in Turkey, Editör: Yüksel Demirkaya, New York: Routledge, 2016, 98-127.

Makaleler

 1. Oktay T., “Metropolitan Governance in Turkey with Regard to Regionalism Approaches”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2017 Cilt: XII Sayı: I, 63-77.
 2. Oktay T., “Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü”, Manas Sosyal Araştırmalar Merkezi, Cilt 6, Sayı 7, 2017, 309-336.
 3. Oktay T., “6360 Sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve Anlamlandırma”, İMU. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), Cilt 1, Sayı 1, 2016, 71-131.
 4. Oktay T., “Metropolitan Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri”, Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 4, 2016, 49-71

Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. OSMANLI’DA BİRLİKTE YAŞAMA POLİTİKASI, İşaret Yayınları, İstanbul, 2019
 2. KAMU YÖNETİMİ, Umuttepe Yayınları, Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 11. Baskı, Kocaeli, 2018
 3. "Temel Kavramlar”, “Yönetim İlkeleri”, “Bürokrasi”,  “Kamu Yönetiminin Yapısı”, “İnsan Kaynakları Yönetimi",  “Kamu Yönetimi, Sözen S., Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-28, 28-52, 74-96-96-126, 152-178, Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş yeni baskı, Eskişehir, 2018.
 4. BÜROKRASİ VE SİYASET, ALFA Basım Yayım Dağıtım, Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Baskı, İstanbul, 2017
 5.  TANZİMAT VE YÖNETİMDE MODERNLEŞME, İşaret Yayınları, Gözden geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2017

Makaleler

 1. Eryılmaz B., Bektaş M., “Lozan Perspektifinden Türkiye’de Azınlık Politikaları (1923-2016)”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.5, sayı.2, ss.25-50, İstanbul, Eylül 2017.

Doç. Dr. Alim Yılmaz

Makaleler

 1. Yılmaz A., “Siyasal Gerçekçilik, Ahlak ve Yozlaşma”, Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.280-289, 2019
 2. Yılmaz A., “Göç ve Kent: Göç Olgusuna Kozmopolitan Bir Bakış”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.103-109, 2018
 3. Yılmaz A., “Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar”, Liberal Düşünce, ss.57-69, 2017
 4. Yılmaz A., “Anayasa, Değişim ve Türkiye”, Liberal Düşünce, ss.57-69, 2017
 5. Yılmaz A., “15 Temmuz Sivil Direnişi: Demokrasiyi Yeniden Kurmak”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, cilt.13, ss.57-73, 2016
 6. Yılmaz A., “Aliya İzzetbegoviç'te Varoluş ve Din”, Hece, ss.534-540, 2016

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. SİYASET, BİLGİ VE AHLAK, Liberte Yayınları, Ankara, 2018
 2. “Democratic Transitions in the Muslim World”, Deconstructing a Dilemma: Democracy versus Islam, Ali Salman, Mohammad Hashım Kamalı, Mohamed Azam Mohamed Adil, Editör, Pelanduk Publications (M) SDN. BHD. , Selangor, ss.27-40, 2018
 3. “Akademinin Gözünden 15 Temmuz”, 15 Temmuz Sivil Direnişi: Demokrasiyi Yeniden Kurmak, Güngörmez B., Akın M.H., Editör, Kadim Yayınları, Ankara, ss.57-77, 2017

Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz

Makaleler

 1. Tunçer Kılavuz İ., “Success or Failure in the Peace Processes of Aceh and Sri Lanka: A Comparative Study”, Terrorism And Political Violence, cilt.31, ss.712-732, 2019
 2. Tunçer Kılavuz İ., “Gorbaçov'dan Putin'e Rus Milliyetçiliğinin Gelişimi”, International Journal of Political Science and Urban Studies, cilt.7, ss.90-114, 2019
 3. Tunçer Kılavuz İ., “Rus Milliyetçiliğinin Kökenleri: 1917 Öncesi Rus Milliyetçiliği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.34, ss.199-216, 2017
 4. Tunçer Kılavuz İ., “Dağlık Karabağ Müzakerelerinin Geleceği”, Avrasya Etüdleri, cilt.52, ss.51-78, 2017
 5. Tunçer Kılavuz İ., “Sovyetler Birliği'nde Rus Milliyetçiliği ve Rus Milli Kimliğinin Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.79-110, 2017
 6. Tunçer Kılavuz İ., “Formation of Russian Nationalism and the Russian National Identity under Soviet Rule”, Istanbul Unıversıty Journal Of Faculty Of Polıtıcal Scıences - Siyasal Bilgeler Fakültesi Dergisi, Cilt.26, Ss.79-110, 2017

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Taşkın

1.   Taşkın, B., (2019) Political Representation of Minorities in Greece and Turkey: Nationalizm, Reciprocity and Europeanization, Libra Publisher, Istanbul.

2.   Taşkın, B., “Cherry-picking in Policymaking: EU’s Presumptive Roles on Gender Policymaking in Turkey”,Rahime Süleymanoğlu  (ed) Palgrave Gender Studies, (upcoming publication 2020).

3.   Taşkın, B., “Parliamentary Works of Women MPs in Turkey: Institutional Opportunities vs. Cultural      Constraints”, Open Gender Journal, (upcoming publication 2020).

4.   Taşkın, B., (2019) “20 Years After Rapproachment Between Greece and Turkey”, Current Issues in International Relations, Meral Balcı & Arzu Al, Ed., YeditepeUniversity Publications, Istanbul.

5.   Taşkın, B., (2018) “Afrika’da Azınlıklar, Topluluklar ve Siyasal Temsiliyet”, in Dünya Siyasetinde Afrika, (ed.) İsmail Ermağan, Nobel Yayıncılık, Ankara.

6.   Taşkin B.  (2018) "The politics of majority nationalism: framing peace, stalemates, and crises", Southeast European and Blacksea Studies, vol.18, pp.1-2. .

7.   Taşkın, B. (2017), “SYRIZA’s Electoral Victory in Greek Thrace: Impact of Muslim Minority Vote in the Changing Political System”, Nationalism and Ethnic Politics, Vol.2 No.3. 

8.   Taşkın, B. (2017) “From ‘right to be equal’ to ‘right to be’: Greek-Orthodox Community in Istanbul”, Research and Policy on Turkey, Vol. 2, No.1.

9.   Taşkin B. (2017), "Uruguay", Dünya Siyasetinde Latin Amerika, İsmail Ermağan, ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.400-425.

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kurt

Makaleler

 1. Kurt V., “Guardians of the Arab State: When Militaries Intervene in Politics, from Iraq to Mauritania”, INSIGHT TURKEY, cilt.21, ss.230-232, 2019
 2. Kurt V., “Arap İsyanları Sonrasında Ortadoğu’da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği”, International Journal of Political Science & Urban Studies, cilt.7, ss.307-326, 2019
 3. Kurt V., “El-Musaade El-Hariciyye biVasfihe Ede esiyasiyye el-Hariciyye El-Turkiyye”, Ru'ye Turkiyye, cilt.7, ss.177-193, 2018
 4. Kurt V., “Özal’ın Dış Politikası: Uluslararası Siyaset, Değişim ve Süreklilik”, Muhafazakar Düşünce, ss.157-172, 2018
 5. Kurt V., “Obama ve Suriye Krizi: Stratejik Noksanlık ve Sonuçları”, Ortadoğu Etütleri, cilt.8, ss.4-25, 2016
 6. Kurt V., “Muhavelat El-Inkılab 15 Temmuz ve Neteicuhe fi siyak Alakat El-siyasiyye vel ceyş (15 Temmuz Darbe Girişiminin Sivil-Asker İlişkileri Üzerindeki Etkisi)”, Ru'ye Turkiyye, no.3, ss.31-44, 2016
 7. Kurt V., “The Role of the Military in Syrian Politics and the 2011 Uprising”, INSIGHT TURKEY, cilt.18, no.16, ss.109-129, 2016
 8. Kurt V., “Arap Baharında Orduların Rolü: Tunus, Mısır, Libya ve Suriye Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Yeni Türkiye, ss.557-570, 2016

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. ORTADOĞU’DA ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİLERİ, Seta, İstanbul, 2018
 2. ORTADOĞU'DA ORDU VE SİYASET, Seta, İstanbul, 2017
 3. “AK Parti'nin On Beş Yılı: Dış Politika”, Bir Dış Politika Aracı Olarak Türkiye'nin Dış Yardımları, Aslan Ali, İnat Kemal, Duran Burhanettin, Editör, Seta, İstanbul, ss.316-332, 2017
 4. “Ortadoğuda Çatışma ve İdeolojiler”, Ortadoğuda Otoriter Rejimler Literatürü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Doğan, Necmettin, Editör, Vadi Yayınları, İstanbul, ss.319-342, 2017
 5. “Küresel ve Bölgesel Güçlerin Suriye Stratejileri”, Suriye Krizinde Mısır'ın Tutumu: Çelişkili Pasifizm, Yalçın, Hasan Basri, Duran, Burhanettin, Editör, Setav Yayınları, İstanbul, ss.223-235, 2016
 6. “The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath”, Main Tenets of a Failed Coup Attempt, Duran, Burhanettin; Altun Fahrettin, Editör, Setav, İstanbul, ss.17-23, 2016

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kömürcüoğlu

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. “Göç ve Kentleşme: Gecekondudan Kentsel Dönüşüme”, Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Sunar, Lütfi, Editör, Nobel, İstanbul, ss. 159-188, 2019

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çağlar

Makaleler

 1. Kutay T., Çağlar İ., “Şeairin Sekülarizasyonu ve Türkçe Ezan”, Memleket Siyaset Yönetim, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.29-43, 2016
 2. Çağlar İ., “Tevarüs Edilmemiş Gelenek: Süleymancılık”, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.1-11, 2016
 3. Altun F., Çağlar İ., “Freedom and Democratization: Turkey's Need for a Paradigm Shift in the Media Freedom Debate”, INSIGHT TURKEY, cilt.18, ss.127-141, 2016

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Çağlar İ. , Akdemir K. H. , Toker S., ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARININ TÜRKİYE UZANTILARI, SETA Yayınları, İstanbul, 2019
 2. Çağlar İ. , Erol M., Akdemir K. H., 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN SİYASAL İLETİŞİMİ, Seta, İstanbul, 2018
 3. Çağlar İ. , Akdemir K. H. , Erol M., TÜRK MEDYASINDA TERÖRÜN ELE ALINIŞI, Seta, İstanbul, 2018
 4. Çağlar İ. , Toker S., Erol M., Akdemir K. H., 24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ADAYLARIN SOSYAL MEDYA STRATEJİSİ: TWİTTER, Seta Yayınları, İstanbul, 2018
 5. Çağlar İ., 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE BATI MEDYASI, Seta Yayınları, İstanbul, 2017
 6. Çağlar İ. , Demir S. T., FETÖ'NÜN VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN İLETİŞİM STRATEJİSİ, Seta Yayınları, İstanbul, 2017
 7. “AK Parti'nin 15 Yılı: Toplum”, AK Parti Döneminde Cemaatler, Çağlar İ., Aslan A., Editör, Seta Yayınları, İstanbul, ss.105-123, 2017
 8. “AK Parti'nin 15 Yılı: Toplum”, Türkiye'de Medyanın Demokratikleşmesi, Çağlar İ., Aslan A., Editör, Seta Yayınları, İstanbul, ss.13-31, 2017
 9. “Turkey and Transatlantic Relations”, Turkey and theNorth Atlantic Treaty Organization, Sasha T., Ünver N.A., Editör, Center For Transatlantic Relations, Washington, ss.35-48, 2017
 10. “15 TEMMUZ’DA MEDYA: DARBE VE DİRENİŞİN MECRASI”, MECRA VE MESAJ: TÜRKİYE’DE DARBE SÜREÇLERİNDE MEDYA, Çağlar İ., Memmi M.A., Altun F., Editör, Seta Yayınları, İstanbul, ss.13-24, 2017 Özet
 11. Çağlar İ., TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MİTLER VE GERÇEKLER, Seta, İstanbul, 2016 Özet
 12. Çağlar İ. , Altun F., Yerlikaya T., PRESS FREEDOM İN TURKEY MYTHS AND TRUTHS, Seta Yayınları, İstanbul, 2016

Dr. Öğr. Üyesi M. Halit Korkusuz

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Korkusuz M. R. , Korkusuz M. H., “Turkish Private Law”, Occupational Health and Safety, Korkusuz M. R., İpekel Kayalı F., Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.210-230, 2018
 2. Korkusuz M. R. , Korkusuz M. H., AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, 2017

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Nahide Çetinkaya İstikbal

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Ateş H. , Çetinkaya İstikbal N. I., “Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları”, Sanat Politikası, Elvettin Akman ve Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1, 2018

Arş. Gör. Dr. Mesut Malik Yavuz

Makaleler

 1. Yavuz M. M., “A Hıstorıcal Case Study: Human Body As A Vısual Fıeld In 18th Century Anatomy” lKader, cilt.15, ss.698-717, 2017
 2. Yavuz M. M. “The Ship of Theseus, Individual Essences and Artifact Identity”, İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt.15, Ss.111-124, 2017

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Tekin D., Yavuz M. M., “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele”, Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları: Teorik Yaklaşımlar ve Uluslararası Başarılı Örnekler, Ateş, H., Koçak, A. , Editör, Nobel, Ankara, ss.113-127, 2018
 2. Karakol G., Yavuz M. M., “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele”, Düzce İli Bağımlılıkla Mücadelede Sağlık Personelinin Yaklaşımları: Tecrübe, Tespit ve Teklifler, Ateş, H., Koçak, A. , Editör, Nobel, Ankara, ss.287-302, 2018
 3. Yavuz M. M., “Current Debates in Philosophy & Psychology” Being Towards War: A Game-Theoretical Approach and a Positive Conception of Peace, Erdagi, B., Editör, Ijopec, London, ss.153-170, 2017
 4. Yavuz M. M., “İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad”, Günümüzde Cihad Algısı, Ahmet Ertürk, Editör, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kuran Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.15-40, 2016

Arş. Gör. Turgay Ovalı

Makaleler

 1. Ovalı T., “Asya Şehrini Kendi Düşüncesinden Anlamak: Bir Metodoloji Önerisi”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.107-126, 2018
 2. Ovalı T., “Hocasının İzinde: Ahmet Refik Altınay ve Reşat Ekrem Koçu”, Tezkire, ss.57-82, 2018

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Ateş H. Ovalı T., GÖÇMENLER, YEREL HALK VE PAYDAŞLARIN GÖZÜYLE GÖÇ YÖNETİMİ: DÜZCE ÖRNEĞİ, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018
 2. Ovalı T., “Göçmenlerin, Yerel Halkın ve Paydaşların Gözüyle Göç Yönetimi: Düzce Örneği”, Düzce İli İçerisindeki Göçmenlere Yönelik Yapılan Anketlerin Bulguları, Hamza Ateş, Turgay Ovalı, Editör, Nobel, Ankara, ss.41-188, 2018
 3. Ovalı T., “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler”, Büyükşehir Belediyelerinin Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Önleyici Faaliyetleri, Hamza Ateş, Ahmet Koçak, Editör, Nobel, Ankara, ss.221-244, 2018
 4. Ovalı T., “State Understanding in Classical and Modern Utopias”, Lap Lambert Academic Publishing, Riga, 2012

Arş. Gör. Merve Durmuş

Makaleler

 1. Durmuş M., “Kamu Kurumlarında Etik Liderlik Algısı: Kamu Görevlilerine Yönelik Bir Uygulama”, TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.167-186, 2017

Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Durmuş M., “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler”, Ulusal Düzeyde Bağımlılıkla Mücadele Politikaları ve İyi Uygulama Örnekleri, Ateş H., Koçak A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, ;Ankara, ss.83-112, 2018
 2. Güven U. Z. , Durmuş M., “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele”, Düzce İli Bağımlılıkla Mücadelede Eğitimcilerin Yaklaşımları: Tecrübe, Tespitler ve Teklifler, Ateş H., Koçak A., Editör, Nobel Yayınları, İstanbul, ss.275-286, 2018
 3. Durmuş M., “Max Weber”, “Mary Parker Follett”, “Dwigt Waldo”, Max Weber'den Dwight Waldo'ya Kamu Yönetimi,  Oktay Koç, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-480, 2017

Arş. Gör. Abdullah Said Arı

Kitap ve Kitap Bölümleri

Koytak M. E. , Arı A. S. “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele”,  Bağımlılıkla Mücadelede Emniyet Teşkilatı: Kurumsal Tecrübe, Tespitler ve Teklifler, Hamza Ateş & Ahmet Koçak, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss