SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Bölüm Hakkında

“Siyaset Bilimi”  ve  “Kamu Yönetimi”, birbirleriyle yakından ilişkili iki alandır ve paranın iki yüzü gibidir. Her ikisi de devlet, siyasi ve idari sistem ile yönetsel karar alma süreçleri gibi kamusal konuları incelerler. Kamu politikaları, siyasi otoritelerce yapıldığı/oluşturulduğu için kamu yöneticileri siyasal aktörleri göz ardı edemeyeceklerdir; kamu politikaları, kamu yöneticilerince uygulandığı için siyasetçiler de kamu yönetimini iyi bilmek zorundadırlar. 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde bu iki önemli,  entelektüel ve birbirini tamamlayan disiplin bir araya getirilerek; değişik ilgi alanlarını içiren zengin bir ders programı oluşturulmuştur. Böylelikle, öğrencilerimize içinde yaşadığımız ülke ve dünyayı daha iyi anlama, devlet yönetimi ve hükümet etme biçimlerini analiz etmenin yanı sıra; evde, ailede, işyerinde, sivil toplum örgütlerinde, kısacası gündelik hayatın her alanında görülen yönetim ve siyaset konularını sistematik ve analitik bir bakış açısıyla inceleme imkânı sunulmuştur. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  siyasal ve yönetsel kurumları/süreçleri bilimsel ve karşılaştırmalı analiz etmeyi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerinde görev alacak kişileri, dünyanın değişen şartlarını da dikkate alarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

İşte, İncelediğimiz Konulardan Sadece Bir Kaçı; 
*İktidar ve güç 
*Otorite ve meşruiyet 
*Siyasal katılım ve siyasi partiler 
*Devlet 
*Sivil Toplum kuruluşları 
*Uluslararası örgütlerin yönetimi 
*Siyasal İdeolojiler 
*Kentleşme Süreci ve Konut Politikaları 
*Çevre Sorunları 
*Devletin Yeniden Yapılanması 
*Kamu Yönetiminin İşleyişi ve Sorunları 
*Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 
*Türk Yönetim Geleneği 
*İnsan Hakları 
*Eleştirel ve Analitik düşünme 
*Girişimci Yöneticilik 
*Yerel Yönetimler 
*Kamu Hukuku 
*Yönetsel Etik 
*Kamu Politikaları 
*Bürokrasi 
*Avrupa Birliği’nin Yönetimi 


Neden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi? 

*Ülkemizin ve dünyanın değişen şartlarını ve yeni ihtiyaçlarını dikkate alan bir ders programı, 
*Sadece ülke içine değil, uluslararası kuruluşlara da yönetici yetiştirmeyi hedefleyen bir vizyon, 
*Kendi alanında yetkin, akademik camiada bilinen ve uluslararası deneyimi bulunan öğretim üyeleri, 
*İstanbul gibi medeniyetlere başkentlik yapmış bir şehirde yöneticilik eğitimi ayrıcalığı, 
*İstanbul’un hem konumu hem de sunduğu imkânların zenginliği itibariyle öğrencilerimize paha biçilemez öğrenme, kendini geliştirme, proje üretip uygulama ve mezuniyet sonrası için hazırlanma imkânları sunması, 
*Bilgiye ulaşma kolaylığı, 
*Öğrenci merkezli eğitim-öğretim, 
*Derslerde öğrencilerin katılımı ve üretkenliğini arttıracak interaktif yöntemler, 
*Öğrencileri sosyal aktiviteler yapma, projeler üretme, mesleki konferans ve sempozyumlara katılma ve merkezi ve yerel kamu kurumları ile bölgesel kuruluşlarda staj yapma konularında cesaretlendiren ve imkânlar ölçüsünde destekleyen bölüm ve üniversite yönetimi, 
*Zorunlu derslerin yanında seçmeli derslerle de öğrencileri kabiliyetleri ve yönelimleri doğrultusunda geliştirme, 
*Araştırma üniversitesi vizyonuyla lisan eğitimi esnasında lisansüstü eğitimden ders alma imkânı, 
*Edinilen bilginin uygulama imkânlarını desteklemek amacıyla dizayn edilen üniversite destekli staj programları, 
*Erasmus ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarıyla, eğitimin bir bölümünü yurt içinde ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde tamamlama imkânı, 
*Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında nitelikli mesleklerde çalışma imkânı, 

Öğrencilerimizi, 
*Eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine, 
*Siyasi, idari, sosyal ve hukuki konularda sağlam bir teorik temele, 
*İş hayatının gerektirdiği temel becerilere, 
*Girişimci ruha, 
*Ülkesine ve insanlığa hizmet aşkına sahip kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 

Bölüm Mezunlarının İş İmkânları 

*Kaymakamlık, 
*Kamu kurumlarında müfettişlik ve denetçilik, 
*Kamu kurumlarında uzmanlık, 
*Uluslararası kuruluşlarda yöneticilik, 
*Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, 
*Yerel yönetimlerde yöneticilik, 
*Özel sektörde yöneticilik, 
*Bankalarda uzmanlık ve yöneticilik, 
*Kendi işini kurma ve girişimcilik, 
*Sosyal bilimlerde akademik kariyer, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  mezunlarına mesleki çeşitlilik imkânı sunan ender bölümlerden birisidir. İdealist ve başarılı gençlerimizi, kendi kariyerlerine yatırım yapmaya, donanımlı birer yönetici adayı olarak mezun olmaya ve sadece ülkemizin değil dünyanın da önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer almaya aday bu genç ve dinamik eğitim kurumumuzun bir ferdi olmanın haklı gururunu yaşamaya davet ediyoruz. 

Prof. Dr. Hamza Ateş